Xây Dựng

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác.

Xây dựng công trình là sản phẩm mà nó được tạo thành bở các sức lao động của công người, vật liệu xây dựng, và thiết bị lắp đặt vào công trình, công trình xây dựng sẽ được định vị với đất có thể bao gồm phần dưới mặt đắt, trên hoặc dưới và phần trên mặt nước được xây dựng và thiết kế. Nó bao gồm các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, hạ tầng giao thông và kỹ thuật, san lắp mặt bằng và vật liệu xây dựng, công trình thủy lợi.